การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

กุมภาพันธ์ 10, 2009

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน

เรื่อง การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

รายวิชา ง 30281 ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 นาที

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>

 

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การบริการของห้องสมุดมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

1. การจัดให้มีหนังสือค้นคว้า

2. การจัดให้มีแหล่งค้นคว้าตามความต้องการ

3. การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าไปใช้บริการ

4. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดในการอ่านและการศึกษาค้นคว้า


 

2. หัวใจสำคัญของห้องสมุดคืออะไร

1. ผู้บริหาร

2. บรรณารักษ์

3. การบริการ

4. วัสดุสารนิเทศ


 

3. ข้อใดมิใช่การให้บริการโดยตรงของห้องสมุด

1. การบริการการอ่าน

2. การบริการยืม คืน

3. การบริการหนังสือจอง

4. การบริการซ่อมหนังสือ


 

4. การบริการของห้องสมุดในข้อใดที่จัดเป็นการบริการพื้นฐานของห้องสมุดทุกประเภท

1. การบริการการอ่าน

2. การบริการยืม คืน

3. การบริการฐานข้อมูล

4. การบริการถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์


 

5. คุณครูปรานีต้องการใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำหรับให้นักเรียนทั้งห้องใช้ในการศึกษาค้นคว้า คุณครูปรานีควรใช้บริการประเภทใดของห้องสมุด

1. การบริการการอ่าน

2. การบริการยืม คืน

3. การบริการหนังสือจอง

4. การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า


 

6. ผู้ให้บริการการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุดควรเป็นใครมากที่สุด

1. ครูผู้สอน

2. บรรณารักษ์

3. นักเรียนฝึกงานห้องสมุด

4. บรรณารักษ์ผู้มีความรู้ความชำนาญ


 

7. หากต้องการทราบว่าห้องสมุดมีหนังสือเรื่อง ทรัพย์ในดินของเพิร์ลเอส. บั้ค หรือไม่ ควรใช้บริการประเภทใดในห้องสมุด

1. การบริการยืม คืน

2. การบริการฐานข้อมูล

3. การบริการพิเศษอื่นๆ

4. การบริการถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์


 

8. ข้อใดอธิบายความหมายของกิจกรรมห้องสมุดไม่ถูกต้อง กิจกรรมห้องสมุดคือ….

1. งานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน

2. งานที่จัดขึ้นเพราะเป็นภาระงานกิจประจำ

3. งานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า

4. งานที่จัดขึ้นเพื่อฝึกการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ


 

9. กิจกรรม การทำหนังสือทำมือ เป็นกิจกรรมประเภทใด

1. ส่งเสริมการอ่าน

2. ส่งเสริมความรู้ทั่วไป

3. ส่งเสริมการเรียนการสอน

4. ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด


 

10. กิจกรรมใดของห้องสมุดที่ต่างประเภทออกไป

1. ฉันอ่านเร็ว

2. นิทรรศการ ข้าวไทย

3. แนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน

4. โต้วาทีเรื่อง ฤดูร้อนดีกว่าฤดูหนาว


Read the rest of this entry »

Advertisements