สาระการเรียนรู้ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้

ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

 

 • ความหมายของระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ                                                     
 • การจัดหมู่หนังสือ                                                                                                                                                                 
 • ประวัติเมลวิล ดิวอี้                                                                                                               
 • แนวคิดในการแบ่งหมู่หนังสือของดิวอี้                                                                              
 • แนวคิดในการแบ่งหมู่หนังสือของดิวอี้ (ต่อ)                                             
 • การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้                                                                           
 • การแบ่งครั้งที่ 1 หมวดใหญ่ (Classes)                                                                                                                                
 • การแบ่งหมู่ครั้งที่ 2 หมวดย่อย (Division)                                                                                                    
 • การแบ่งหมู่ครั้งที่ 3 หมู่ย่อย (Section)                                                                                                                                  
 • การแบ่งหมู่ครั้งที่ 4 จุดทศนิยม                                                                                            
 • การใช้ตัวอักษรร่วมกับเลขหมู่หรือแทนเลขหมู่                                                                                                                  
 • เลขเรียกหนังสือ (Call Number)                                                                  
 • การจัดเรียงหนังสือบนชั้น                                                    
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น (1)                                                                                       
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น (2)               
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้น (3)                                                                                       
 • การจัดเก็บวารสาร                                                                                        
 • การจัดเก็บหนังสือพิมพ์
 • การจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ / การจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

 

 

สาระสำคัญ / แนวคิดหลัก

          ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ คือการนำทรัพยากรสารสนเทศมาจัดเก็บให้เป็นระบบและระเบียบ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาระบบของการจัดเก็บเพื่อให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เข้าใจระบบของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้อง และสามารถนำมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ได้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • ด้านความรู้ความเข้าใจ (Knowledge)

1.         อธิบายความหมายและความสำคัญของการจัดหมู่หนังสือได้

2.         บอกประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือได้

3.         อธิบายวิธีการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ได้

4.         บอกวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้นได้

5.         อธิบายการจัดเก็บวารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ได้

 • ด้านทักษะกระบวนการ (Practice / Process)

จัดเรียง และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

 • ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (Attitude)

ระบุความสำคัญของการจัดหมู่หนังสือ และการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆได้

 

คำชี้แจง

นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่า

บทเรียนสำเร็จรูปช่วยหนูได้นะ…….เพราะ

 

 • นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
 • หากไม่เข้าใจเปิดดูใหม่ ทดลองทำใหม่อีกก็ได้

อ้อ ! ใช้ทบทวนบทเรียนก็ได้นะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: