ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ – กรอบความรู้ที่ 6 – 10

กรอบความรู้ที่ 6 – 10

กรอบที่ 6

เฉลยกรอบที่ 5

เนื้อหา

การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยม ดิวอี้ได้รับความนิยมในการจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น

การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

(Dewey Decimal Classification)

เรียกย่อๆว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดซึ่งเป็นที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นโดยเมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)  การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้นั้น มีการแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย สรุปได้ดังนี้

  • แบ่งออกเป็น 10 หมวดใหญ่ (Classes) ใช้เลขหลักร้อย
  • แต่ละหมวดใหญ่แบ่งเป็น 10 หมวดย่อย (Division) ใช้เลขหลักสิบ
  • แต่ละหมวดย่อยแบ่งเป็น 10 หมู่ย่อย (Section) ใช้เลขหลักหน่วย
  • แต่ละหมู่ย่อยแบ่งให้ละเอียดลงไปด้วยจุดทศนิยม

— คำถาม

ดิวอี้ใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาวิชา

.

กรอบที่ 7

เฉลยกรอบที่ 6

เนื้อหา

ดิวอี้ใช้ ตัวเลข เป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาวิชา เช่น 100 หมายถึงหนังสือที่อยู่ในหมวดปรัชญา

การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

(Dewey Decimal Classification)

โดยใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือ

การแบ่งครั้งที่1 หมวดใหญ่ (Classes)

แบ่งสรรพวิชาออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 10 หมวด

โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้

000 เบ็ดเตล็ด ความรู้ทั่วไป(Generalities) วิชาที่ให้ความรู้

หลายๆเรื่อง ไม่อาจจัดไว้ในหมวดหมู่ใด

100 ปรัชญา (Philosophy) วิชาที่ว่าด้วยหลักความรู้และหลัก

ความจริง

200 ศาสนา (Religion) วิชาที่มนุษย์ต้องการค้นหาความจริงที่ทำให้เกิดทุกข์ และความหลุดพ้นจากความทุกข์

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences) วิชาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมขึ้นมา

400 ภาษาศาสตร์ (Language) วิชาที่ช่วยในการสื่อสาร ทำให้มนุษย์เข้าใจซึ่งกันและกัน
500 วิทยาศาสตร์ (Science) วิชาที่มนุษย์ต้องการทราบความจริงของธรรมชาติ

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology) วิชาที่มนุษย์นำเอาความรู้ที่เกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์กับตน

700 ศิลปะและการบันเทิง (Arts and recreation) วิชาที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงใจของตน
800 วรรณคดี (Literature) วิชาที่มนุษย์ต้องการแสดงความคิด

ความประทับใจไว้ด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษร
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์(History and geography) วิชา ที่ได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุกต์สมัยต่างๆ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ

— คำถาม

จัดหนังสือต่อไปนี้ลงในหมวดใหญ่ให้ถูกต้อง

นิราศเดือน ลิงคอล์น มหาบุรุษ อาหารพื้นเมืองภาคใต้

ฮูปแต้มในสิมอิสาน

.

กรอบที่ 8

เฉลยกรอบที่ 7

เนื้อหา

จัดหนังสือที่ลงในหมวดใหญ่ได้ดังนี้

นิราศเดือน หมวด 800 วรรณคดี

เพราะ เป็นเรื่องที่มนุษย์ได้แสดงความคิด ความประทับใจไว้ด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษร

ลิงคอล์น มหาบุรุษ

หมวด 900 ประวัติศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องชีวประวัติของบุคคล หากแบ่งเป็นหมวดย่อย อยู่ในหมู่920 ชีวประวัติ

อาหารพื้นเมืองภาคใต้

หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี เพราะเป็นเรื่องที่มนุษย์นำเอาความรู้ที่เกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตน

ฮูปแต้มในสิมอิสาน

หมวด 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง เพราะเป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมา เพื่อความบันเทิงใจของตน

การแบ่งครั้งที่ 2 หมวดย่อย (Division)

แบ่ง10 หมวดใหญ่ออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย

โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้

ตัวอย่าง

300 สังคมศาสตร์

310 สถิติ

320 รัฐศาสตร์

330 เศรษฐศาสตร์

340 กฎหมาย

350 รัฐประศาสนศาสตร์

360 สวัสดิภาพสังคม

370 การศึกษา

380 การพาณิชย์

390 ขนบธรรมเนียมประเพณี นิทานพื้นเมือง

— คำถาม

หนังสือ ประเพณีพิธีมงคลไทยอิสาน ควรจัดอยู่ในหมู่หนังสือใด เพราะเหตุใด

.

กรอบที่ 9

เฉลยกรอบที่ 8

เนื้อหา

หนังสือ ประเพณีพิธีมงคลไทยอิสาน ควรจัดอยู่ในหมู่หนังสือ 390 ขนบธรรมเนียมประเพณี นิทานพื้นเมือง เพราะเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี

การแบ่งครั้งที่ 3 หมู่ย่อย (Section)

แบ่ง10 หมวดย่อยออกเป็นอีก 10 หมู่

โดยใช้ตัวเลขหลักหน่วยเป็นตัวบ่งชี้

ตัวอย่าง

300 สังคมศาสตร์ (หมวดใหญ่ Classes)

330เศรษฐศาสตร์ (หมวดย่อย Division)

331 เศรษฐศาสตร์แรงงาน

332 เศรษฐศาสตร์การเงิน

333 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน

334 สหกรณ์

335 ระบบสังคมนิยมและระบบที่เกี่ยวข้อง

336 การคลังของรัฐ

337 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

338 ผลผลิตทางการเกษตร

339 เศรษฐศาสตร์มหภาค

— คำถาม

หนังสือเรื่อง คัมภีร์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจเพื่อผู้บริโภคและอุปโภค ควรจัดอยู่ในหมู่หนังสือใด เพราะเหตุใด

.

กรอบที่ 10

เฉลยกรอบที่ 9

เนื้อหา

หนังสือเรื่อง คัมภีร์ปาล์ม

น้ำมัน พืชเศรษฐกิจเพื่อ

ผู้บริโภคและอุปโภค ควรจัดอยู่ในหมู่หนังสือ 338 ผลผลิต

ทางการเกษตร เพราะปาล์มน้ำมันเป็นผลผลิตทางการเกษตร

การแบ่งครั้งที่ 4 จุดทศนิยม

เพื่อระบุเนื้อหาวิชาเฉพาะเจาะจง

โดยใช้จุดทศนิยม

ตัวอย่าง

300 สังคมศาสตร์ (หมวดใหญ่ Classes)

330เศรษฐศาสตร์ (หมวดย่อย Division)

332 เศรษฐศาสตร์การเงิน (หมู่ย่อย Section)

332.1 ธนาคารและการธนาคาร

332.11 ธนาคารกลางของประเทศ ธนาคารแห่งชาติ

332.12 ธนาคารพาณิชย์

332.178 บริการพิเศษ เช่นบัตรเครดิต

332.21 สถาบันการให้เครดิตทางการเงินและการกู้เงิน

332.4 เงินตรา

332.6 การลงทุน

332.673 การลงทุนระหว่างประเทศ

332.75 การล้มละลาย

332.9 การปลอมแปลงเงินตรา

— คำถาม

จัดหนังสือต่อไปนี้เข้าหมวดใหญ่ (Classes) ให้ถูกต้อง

ภาษาไทยเพื่อการสืบค้น เศรษฐศาสตร์จุลภาค

อาหารไทยสี่ภาค ดนตรีไทย

.

.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: