การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน

เรื่อง การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

รายวิชา ง 30281 ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 นาที

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>

 

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การบริการของห้องสมุดมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

1. การจัดให้มีหนังสือค้นคว้า

2. การจัดให้มีแหล่งค้นคว้าตามความต้องการ

3. การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าไปใช้บริการ

4. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดในการอ่านและการศึกษาค้นคว้า


 

2. หัวใจสำคัญของห้องสมุดคืออะไร

1. ผู้บริหาร

2. บรรณารักษ์

3. การบริการ

4. วัสดุสารนิเทศ


 

3. ข้อใดมิใช่การให้บริการโดยตรงของห้องสมุด

1. การบริการการอ่าน

2. การบริการยืม คืน

3. การบริการหนังสือจอง

4. การบริการซ่อมหนังสือ


 

4. การบริการของห้องสมุดในข้อใดที่จัดเป็นการบริการพื้นฐานของห้องสมุดทุกประเภท

1. การบริการการอ่าน

2. การบริการยืม คืน

3. การบริการฐานข้อมูล

4. การบริการถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์


 

5. คุณครูปรานีต้องการใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำหรับให้นักเรียนทั้งห้องใช้ในการศึกษาค้นคว้า คุณครูปรานีควรใช้บริการประเภทใดของห้องสมุด

1. การบริการการอ่าน

2. การบริการยืม คืน

3. การบริการหนังสือจอง

4. การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า


 

6. ผู้ให้บริการการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุดควรเป็นใครมากที่สุด

1. ครูผู้สอน

2. บรรณารักษ์

3. นักเรียนฝึกงานห้องสมุด

4. บรรณารักษ์ผู้มีความรู้ความชำนาญ


 

7. หากต้องการทราบว่าห้องสมุดมีหนังสือเรื่อง ทรัพย์ในดินของเพิร์ลเอส. บั้ค หรือไม่ ควรใช้บริการประเภทใดในห้องสมุด

1. การบริการยืม คืน

2. การบริการฐานข้อมูล

3. การบริการพิเศษอื่นๆ

4. การบริการถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์


 

8. ข้อใดอธิบายความหมายของกิจกรรมห้องสมุดไม่ถูกต้อง กิจกรรมห้องสมุดคือ….

1. งานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่าน

2. งานที่จัดขึ้นเพราะเป็นภาระงานกิจประจำ

3. งานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า

4. งานที่จัดขึ้นเพื่อฝึกการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ


 

9. กิจกรรม การทำหนังสือทำมือ เป็นกิจกรรมประเภทใด

1. ส่งเสริมการอ่าน

2. ส่งเสริมความรู้ทั่วไป

3. ส่งเสริมการเรียนการสอน

4. ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด


 

10. กิจกรรมใดของห้องสมุดที่ต่างประเภทออกไป

1. ฉันอ่านเร็ว

2. นิทรรศการ ข้าวไทย

3. แนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน

4. โต้วาทีเรื่อง ฤดูร้อนดีกว่าฤดูหนาวสาระการเรียนรู้

การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>ความหมายของการบริการห้องสมุด

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>ความสำคัญของการบริการห้องสมุด

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>การบริการของห้องสมุด

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>บริการการอ่าน บริการยืมคืน

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>บริการหนังสือจอง บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>บริการแนะนำวิธีใช้ห้องสมุด หรือนำชมห้องสมุด

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>บริการฐานข้อมูล บริการพิเศษอื่นๆ

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>ความหมายของกิจกรรมห้องสมุด

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>ความสำคัญของกิจกรรมห้องสมุด

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>กิจกรรมที่นิยมจัดในห้องสมุด


สาระสำคัญ / แนวคิดหลัก

การศึกษาเรื่อง การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด ช่วยให้ผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุดเกิดความรู้ความเข้าใจ และเลือกใช้บริการของห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องตามวัตถุประสงค์


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ใช้บริการห้องสมุด และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนได้


จุดประสงค์การเรียนรู้

 • ด้านความรู้ความเข้าใจ (Knowledge)

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>บอกความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการบริการของห้องสมุดได้

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>จำแนกประเภทของการบริการของห้องสมุดได้

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>อธิบายความสำคัญและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมห้องสมุดได้

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–>จำแนกประเภทของกิจกรรมห้องสมุดได้

 • ด้านทักษะกระบวนการ (Practice / Process)

นำเสนอรูปแบบของการใช้บริการและกิจกรรมห้องสมุดได้

 • ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (Attitude)

มีเจตคติที่ดีต่อการบริการห้องสมุด และเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น

 

 

Advertisements

3 Responses to การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

 1. เด็กดีของครู พูดว่า:

  บทเรียนสำเร็จรูปของครูเจ็งจริงๆครับ

 2. แมว พูดว่า:

  เป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่มีความคิดสร้างสรรค์

 3. เมย์ พูดว่า:

  อยากรู้จักคนทำบทเรียนนี้จังเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: