บทเรียนสำเร็จรูป

คำชี้แจง

นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่า

บทเรียนสำเร็จรูปช่วยหนูได้นะ…….เพราะ

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>หากไม่เข้าใจเปิดดูใหม่ ทดลองทำใหม่อีกก็ได้

อ้อ ! ใช้ทบทวนบทเรียนก็ได้นะ

– อ่านเนื้อหาก่อน

จากนั้นตอบคำถาม

– แล้วตรวจคำตอบทางซ้ายมือของกรอบต่อไป<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 1

เฉลยกรอบที่

เนื้อหา

 

ความหมายของการบริการของห้องสมุด

การบริการของห้องสมุด หมายถึง การบริการที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ในด้านต่างๆดังนี้

 • อำนวยความสะดวกด้านการอ่าน และการค้นคว้า
 • ส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางและทั่วถึง
 • จัดบรรยากาศของห้องสมุดให้สะอาด สงบ สะดวกสบาย
 • จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้

 

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

อะไรบ้างที่เป็นประเด็นสำคัญซึ่งห้องสมุดควรให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุด

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 2

เฉลยกรอบที่ 1

เนื้อหา

 

 

1.อำนวยความสะดวกด้าน การอ่าน และการค้นคว้า

2. ส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวาง และทั่วถึง

3. จัดบรรยากาศของห้องสมุด

ให้สะอาด สงบ สะดวกสบาย

4. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้

 

 

 

 

 

 

ความสำคัญของการบริการห้องสมุด

การบริการของห้องสมุดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทุกระดับที่เข้ามาใช้บริการ

ผู้ใช้บริการในห้องสมุดโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ดังนั้น

งานบริการของห้องสมุดโรงเรียนจึงเป็นงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด

 

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

หากห้องสมุดเป็นร่างกาย การบริการของห้องสมุดเปรียบได้กับอวัยวะส่วนใดของร่างกาย

 

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 3

เฉลยกรอบที่ 2

เนื้อหา

 

 

 

เปรียบได้กับหัวใจ เพราะห้องสมุดถือว่าการบริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก

 

 

การบริการของห้องสมุด

การบริการของห้องสมุดมีหลายด้านซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของห้องสมุด อาจจำแนกได้ดังนี้

 • บริการการอ่าน
 • บริการยืม คืน
 • บริการหนังสือจอง
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการแนะนำวิธีใช้ห้องสมุดหรือนำชมห้องสมุด
 • บริการถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์
 • บริการฐานข้อมูล
 • บริการพิเศษอื่นๆ

 

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

ทำไมห้องสมุดจึงต้องมีการบริการหลายด้าน

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 4

เฉลยกรอบที่ 3

เนื้อหา

 

 

 

 

เพราะผู้เข้าใช้บริการมีทุกระดับและมีจุดประสงค์ในการใช้ต่างกัน ห้องสมุดจึงต้องมีบริการหลายๆด้าน

 

 

 

 

บริการการอ่าน บริการยืม – คืน

บริการการอ่าน เป็นบริการพื้นฐานของห้องสมุดทุก

ประเภท ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเข้าไปอ่าน ดู หรือฟังข้อมูลสารสนเทศทุกรูปแบบและทุกประเภทจากห้องสมุดได้

 

บริการยืม คืน คือบริการให้ยืมและคืนทรัพยากร

สารสนเทศประเภทต่างๆตามระเบียบการยืมของห้องสมุด

แต่ละแห่ง เพื่อให้ความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่ยืมเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

คุณครูมนตรีชอบอ่านนิตยสาร สตาร์ ซอคเกอร์ คุณครูจะยืมกลับไปอ่านที่บ้านสักสองวันได้หรือไม่

 

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 5

เฉลยกรอบที่ 4

เนื้อหา

 

 

 

 

ไม่ได้ เพราะสตาร์ ซอคเกอร์ เป็นนิตยสารที่ต้องมีไว้บริการพื้นฐานแก่ผู้อื่นที่เข้าใช้บริการ

การอ่านในห้องสมุด

 

 

 

บริการการหนังสือจอง เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่างๆที่ครูผู้สอนกำหนดให้นักเรียนอ่านประกอบหรือค้นคว้าเพื่อทำรายงาน ห้องสมุดจะกำหนดระยะเวลาในการยืมต่างจากหนังสือทั่วๆไป

 

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า คือบริการที่ห้องสมุดจัดบรรณารักษ์ที่มีความรู้ความชำนาญไว้คอยบริการตอบคำถามทั่วๆไปหรือคำถามเฉพาะเจาะจงที่ต้องค้นหาคำตอบจากหนังสือประเภทต่างๆ

 

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

ใครคือผู้ใช้บริการจากหนังสือจองบ้าง

 

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 6

เฉลยกรอบที่ 5

เนื้อหา

 

 

 

 

ผู้ใช้บริการหนังสือจองคือครู ผู้สอน ใช้ในฐานะผู้จองหนังสือ ส่วนนักเรียนใช้หนังสือที่ครูได้จองไว้ให้เพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

 

บริการแนะนำวิธีใช้ห้องสมุด หรือนำชมห้องสมุด คือบริการที่ห้องสมุดจัดทำเป็นประจำทุกปีในช่วงเปิดภาคเรียนภาคแรกของปีการศึกษา เพื่ออธิบายวิธีการใช้ห้องสมุดแก่สมาชิกผู้มาใหม่ ห้องสมุดส่วนใหญ่จะจัดทำเป็นคู่มือการใช้ห้องสมุดเพื่อให้ข้อมูล ประวัติของห้องสมุด วิธีใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ พร้อมทั้งระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการ

บริการถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดให้

เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาในการคัดลอกสิ่งพิมพ์ต่างๆในห้องสมุด ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด

 

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

ผู้ใช้บริการแนะนำวิธีใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่มักเป็นนักเรียนชั้นใด

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 7

เฉลยกรอบที่ 6

เนื้อหา

 

 

 

 

นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นใหม่ในโรงเรียนแห่งนั้น เช่น นักเรียนชั้น ม. 1 หรือ ม. 4

 

บริการฐานข้อมูล เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆได้ด้วยตนเอง เช่น บริการสืบค้นหนังสือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น

 

บริการพิเศษอื่นๆ คือบริการที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บริการซีดี รอม บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการชุมชน บริการจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ใช้ บริการขอใช้เป็นห้องประชุมเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น

 

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

การค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมาก ควรทำอย่างไรจึงจะทำให้ได้เฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 8

เฉลยกรอบที่ 7

เนื้อหา

 

 

 

1. ต้องระบุขอบเขตของ

ข้อมูลที่ต้องการอย่างชัดเจน

2. เชื่อมคำหลักหลายๆคำเพื่อกรองให้ได้เฉพาะข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ คำเชื่อมที่สำคัญมีอยู่ 3 คำ คือ

 • และ (AND) หมายถึง

จำกัดขอบเขตของข้อมูลให้แคบลง

 • หรือ (OR) หมายถึง

เพิ่มขอบเขตของข้อมูลให้กว้างขึ้น

 • ไม่(NOT) หมายถึง

ลดขอบเขตของข้อมูลลง

 

ความหมายของกิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุดคืองานประเภทหนึ่งของห้องสมุดที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ การศึกษาค้นคว้า พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน


 

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดมีประโยชน์อย่างไร

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 9

เฉลยกรอบที่ 8

เนื้อหา

 

ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์

 

 

 

ความสำคัญของกิจกรรมห้องสมุด การจัดกิจกรรมห้องสมุดมีความสำคัญดังต่อไปนี้

 • ช่วยประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
 • ผู้ใช้ห้องสมุดได้รู้จักห้องสมุดเพิ่มขึ้น
 • ผู้ใช้ห้องสมุดเกิดความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาอ่านหนังสือหรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
 • ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
 • ช่วยให้สามารถค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

ประโยชน์สูงสุดของการจัดกิจกรรมห้องสมุดน่าจะตกอยู่กับใครมากที่สุด

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

กรอบที่ 10

เฉลยกรอบที่ 9

เนื้อหา

 

 

ประโยชน์สูงสุดของการจัดกิจกรรมห้องสมุดจะตกอยู่กับผู้ใช้ห้องสมุดมากที่สุด

 

 

 

กิจกรรมที่นิยมจัดในห้องสมุด มีดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด เช่น

การนำชมห้องสมุด การแนะนำการใช้ห้องสมุด

 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น นิทรรศการ การเล่า

นิทาน การตอบปัญหา การอภิปราย การโต้วาที การแสดงละคร การแนะนำหนังสือ การประกวด การแข่งขัน การใช้เกมนำไปสู่การอ่าน

 • กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น การจัด

นิทรรศการ การตอบปัญหา การประกวด การแข่งขันทางวิชาการ การฟังการบรรยาย

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การฉายวีดิทัศน์ การแข่งขัน

การจัดทำเว็บไซด์ การจัดนิทรรศการป้ายนิเทศ การสาธิต

 

<!–[if !supportLists]–>— <!–[endif]–>คำถาม

การซ่อมและการถนอมหนังสือจัดเป็นกิจกรรมห้องสมุดประเภทใด

(กรอบนี้มีเฉลยท้ายกรอบนะจ๊ะ)

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

* เฉลยกรอบ10 ประเภทกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

เรื่อง การบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

ข้อ

ตอบ

เหตุผล

1

1

 

2

3

 

3

4

 

4

1

 

5

3

 

6

4

 

7

2

 

8

2

 

9

2

 

10

2

ข้อ 2. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทั่วไป ส่วนข้ออื่นๆเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน


Advertisements

One Response to บทเรียนสำเร็จรูป

 1. แมว พูดว่า:

  เป็นบล็อคที่ให้ความรู้ดีนะคะ
  อ่านเข้าใจง่ายดีค่ะ
  น่าติดตามตอนต่อไป
  อยากรู้จักผู้เขียนจังเลยค่ะ…
  เป็นใครอยู่ที่ไหนเอ๋ย…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: